రీడర్స్ పోల్

డేవిడ్ లెటర్‌మ్యాన్‌ను ఏ రాకర్ విజయవంతం చేయాలి? – రీడర్స్ పోల్

డేవిడ్ లెటర్‌మాన్ 'ది లేట్ షో' నుండి పదవీ విరమణ చేయడంతో, ఏ రాకర్ సరైన అర్థరాత్రి టాక్ షో హోస్ట్‌గా చేస్తాడు?

మరింత చదవండి

రీడర్స్ పోల్

పాంటెరా రీయూనియన్ జాక్ వైల్డ్‌ను కలిగి ఉంది? – రీడర్స్ పోల్

మీరు జాక్ వైల్డ్‌తో పాంటెరా రీయూనియన్‌ని చివరి డిమెబాగ్ డారెల్ కోసం పూరించడాన్ని చూస్తారా? మా రీడర్స్ పోల్‌లో ఓటు వేయండి.

మరింత చదవండి

aciddad.com